وزارت ارشاد رپ خوانی را مجاز کرد
. NonOfficial Profile